Retningslinjer for tildeling av "Luostejok-midler"

Send inn din søknad her >>

Målgruppe

Luostejok Kraftlag SA skal bidra med «Luostejok-midler» til støtte av enkeltpersoner, lag/foreninger og ulike arrangementer/aktiviteter hjemmehørende i Luostejok Kraftlag SA sitt konsesjonsområde. Støtte gjeldende ungdom, kultur og idrett skal prioriteres

Søknad

Søkere skal levere inn søknad som inneholder følgende:

* Kort beskrivelse av hva midlene skal brukes til

* Budsjett / kostnadsoverslag

* Regnskap / årsmelding for siste år

Søknadsfrist

Søknadsfrist settes til 31. oktober. Søknader som mottas etter denne dato behandles påfølgende år.

Søknader skal sendes inn via skjema på vår nettside.

Annonsering

Det annonseres i lokalavis, www.lksa.no og vår facebook-side.

Årlige tildelinger

Størrelsen av «Luostejok-midlene» avgjøres av styret i forhold til resultatet året før.