Bygg & Grav

Tilknyting av nye installasjoner til strømnettet.

Byggherre bestiller utførelsen av den elektriske installasjonen i bygget hos en installatør. Installatøren bør engasjeres tidlig i byggeprosessen. Installatøren sender en skriftlig «Melding om installasjonsarbeid» til Luostejok Kraftlag  med relevante opplysninger om den nye installasjonen. Når installatøren har mottatt svar på «Melding om installasjonsarbeid» fra Luostejok Kraftlag, er det klart for å starte arbeidet med den elektriske installasjonen i bygget.

Luostejok Kraftlag forbeholder seg behandlingstid på både forhånds- og ferdigmeldinger.

Det er installatørens ansvar å sende ferdigmelding/ønske om tilknyting til Luostejok Kraftlag etter at installasjonen er ferdigstillet.

Definisjon tilknytningspunkt

Tilknytningspunktet defineres som grensesnittet mellom Luostejok Kraftlag og kundens anlegg og gjelder alle typer tilknytning til vårt nett.

Tilknytningspunktet skal etableres der Luostejok Kraftlag anviser og i.h.h t. § 3 – 3 og § 4 – 1 i ”Standard vilkår om tilknytning.”

Rekkehus defineres som boenheter sammenføyd i en rekke og fysisk sammenkoblet. Det skal etableres ett tilknytningspunkt pr bygg.

Eneboliger i rekke defineres som separate boenheter sammenføyd med garasje/carport/bod. Det skal være et tilknytningspunkt pr. bolig

Frittstående eneboliger er eneboliger med inntil 2 leiligheter og hovedleilighet. Det skal være et tilknytningspunkt pr.boenhet

Boligblokk er flere enn tre boenheter over flere etasjer i en bygningsmasse. Terrassebebyggelse over flere etasjer defineres som boligblokk. Det skal etableres et tilknytningspunkt pr boligblokk.

Næringsbygg: Det skal normalt etableres et tilknytningspunkt pr. bygg.

Ved alle nye tilknytninger til Luostejok kraftlag’s nett beregnes anleggsbidrag. Dette er kundens andel av anleggskostnadene for tilknytningen.

Anleggsbidrag

Anleggsbidrag er kundens andel av nettinvesteringer. Dette gjelder ved nye tilknytninger, og ved forsterkninger som følge av bestilt effektøkning i eksisterende anlegg, slik dette omtales i NVEs forskrift.

Se «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, § 17-5«

Bunnfradrag

NVEs forskrift tillater at hele anleggskostnaden kan innkreves som anleggsbidrag, men Luostejok Kraftlag  har valgt å benytte et bunnfradrag som er  uavhengig av inntakets størrelse.

Dette er et fratrekk for å redusere totalkostnadene for kunden.

Bunnfradraget er f.o.m 01.01.2010 fastsatt til kr 25 000,00 for alle anlegg.

Anleggsbidrag = Anleggskostnad – Bunnfradrag

Beregning av anleggskostnad

Anleggskostnad beregnes ut fra investeringskostnaden, og kostnaden beregnes frem til grensesnitt mellom nettselskap og kunde.

Som grunnlag for anleggskostnaden benyttes REN-kalkyle.

Anleggsbidrag er for tiden avgiftsfritt, det vil si uten merverdiavgift.

Det inngås skriftlig avtale med betaler av anleggsbidrag